Wat is dyslexie?

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de lees- en/ of spellingproblemen kunnen verklaren.

Wanneer kan er onderzoek worden gedaan?

Ycare doet onderzoek naar dyslexie bij kinderen vanaf klas 1 van de middelbare school. Er is geen simpele test die uitspraken doet over het wel of niet bestaan van dyslexie. Voordat een onderzoek kan worden opgestart is het daarom van belang dat:

  • de lees- en of spellingproblemen niet worden veroorzaakt door andere zaken zoals een tekort aan onderwijs, een algemeen leerprobleem (op alle leeronderdelen zwakker) of emotionele problemen waardoor iemand minder goed kan leren.
  • Daarnaast is het van belang dat er extra oefening is geweest voor het lezen en spellen door school (handelingsplan of ontwikkelingsperspectief, Protocollen Leesproblemen en dyslexie) of buiten school (hulp van remedial teacher).

Onderzoeksopzet

Om u als ouder(s) niet op onnodige kosten te jagen, wordt het dyslexieonderzoek in twee afzonderlijke delen uitgevoerd, verspreid over twee a drie dagdelen. In het eerste deel wordt gekeken of de kernproblematiek van dyslexie voldoende aanwezig is. Dit gebeurt middels de Dyslexie Screening Test (DST-NL), enkele aanvullende lees- en spellingtesten, een intelligentieonderzoek (WISC-VNL) en bestudering van de door de school aangeleverde informatie uit het Leerling VolgSysteem (LVS).

Als uit het eerste deel van het onderzoek blijkt dat er voldoende aanwijzingen zijn voor dyslexie, wordt het onderzoek voortgezet met het tweede deel. Blijkt uw kind niét dyslectisch te zijn, dan wordt het tweede deel van het onderzoek niet meer afgenomen. Uw kind kan dan als lees- en/of spellingzwak worden aangemerkt, maar van een leesstoornis en/of  spellingstoornis is geen sprake.

Het tweede deel van het onderzoek zal zich vooral richten op de verklarende diagnose van dyslexie. Dit geeft inzicht in het waarom uw zoon/dochter een lees- en/of spellingstoornis heeft. Tot slot wordt de handelingsgerichte/indicerende diagnose verricht. Hierbij wordt onderzocht én aangegeven, welke maatregelen nodig zijn, om de problemen, die uw kind binnen het onderwijs ervaart vanwege de geconstateerde dyslexie zoveel mogelijk te verminderen, of op te heffen. Deze maatregelen worden vastgelegd op een dyslexieverklaring, opgesteld volgens de normen van de SDN (Stichting Dyslexie Nederland).