Wat is intelligentie?

Er bestaan verschillende definities van wat ‘intelligentie’ is. Volgens de meest gebruikte omschrijving is intelligentie ‘het vermogen van een individu om doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving te kunnen omgaan’. Intelligentie zegt daarmee iets over het gemak waarmee we de wereld om ons heen begrijpen en hoe goed het lukt ons aan te passen aan verschillende situaties.

Bij een intelligentieonderzoek wordt naar veel verschillende delen van het functioneren gekeken. Het geeft een beeld van de sterke kanten en het laat ook zien met welke vaardigheden iemand meer moeite heeft. Ycare vindt het belangrijk om de onderzoeksuitkomsten om te zetten in praktische adviezen: wat betekenen de uitkomsten voor het alledaags leven, zowel thuis als op school?

Bij Ycare wordt gewerkt met twee intelligentietesten, in de meeste gevallen met de WISC- IIINL.

WISC-VNL: Wechsler Intelligence Scales for Children

De WISC-VNL is de meest gebruikte intelligentietest in Nederland en veel andere landen. De test wordt individueel afgenomen bij kinderen van 6 t/m 16 jaar en geeft een goed inzicht in het leervermogen en de intelligentiestructuur. De WISC-V bestaat in totaal uit 14 subtests (taken, opdrachten) die verschillende vaardigheden meten. Afhankelijk van de leeftijd van het kind of overwegingen van de testleider kunnen er minder subtest worden afgenomen. Globaal kan gezegd worden dat de subtests vijf verschillende vaardigheden meten. Namelijk vaardigheden die met taal en woordenschat te maken hebben, handelingsgerichte en redeneervaardigheden waarbij overzicht en ruimtelijk inzicht van belang is, (werk)geheugenvaardigheden en het op snelheid verwerken van informatie. Bij een aantal taken wordt de tijd opgenomen. Dan is niet alleen belangrijk dat de kwaliteit van een prestatie goed is, maar ook hoe lang iemand erover doet om tot dit resultaat te komen. Op alle subtests zijn de opgaven oplopend in moeilijkheidsgraad. Er wordt gekeken tot welk niveau het iemand lukt mee te komen en wanneer het te moeilijk wordt.De test bestaat uit dertien onderdelen die verdeeld kunnen worden in een verbaal en performaal/handelingsgericht gedeelte. De verbale onderdelen doen een beroep op mondelinge informatieverwerking en vragen een verbaal antwoord. De performale onderdelen doen een beroep op visueel-ruimtelijke informatieverwerking, snelheid en planmatig handelen en vragen meestal een motorische handeling. Doordat er bij verschillende opdrachten met een stopwatch wordt gewerkt is eveneens zichtbaar hoe iemand omgaat met werken onder tijdsdruk.

Tot en met de leeftijd van 12 jaar wordt aanvullend de Beery VMI afgenomen. Hiermee wordt de visueel-motorische integratie gemeten en geeft een indicatie voor de rijpingssnelheid van het brein. Dit is belangrijk om alle onderzoeksresultaten goed te kunnen begrijpen.